Uusimmat kuvat

img_20160728_165345158_1
itiksen_tanssit_2016.html2__kopio
itiksen_tanssit_2016__7__kopio

Säännöt

TANSSIPIVOT RY
Säännöt 19.05.2009


1.    Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Tanssipivot ry. Sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. Yhdistys on perustettu 4.5.1999 ja sen toimialueena on pääkaupunkiseutu.


2.    Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja edistää seniori- ja round-tanssin harrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee tiedotus- ja suhdetoimintaa
järjestää ja tukee ohjaaja- ja muuta koulutusta
järjestää alkeis- ja jatkotason tanssiharjoituksia
järjestää esiintymisiä, tanssitapahtumia, retkiä ja matkoja jäsenilleen
tekee yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti
voi tehdä aloitteita toimintaansa kuuluvista asioista kuntien päättäjille ja virkamiehille.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa siihen osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa olla pääasiallisesti taloudellista laatua. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia sekä muita varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.
Yhdistys on poliittisista puolueista riippumaton.


3.    Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja sitoutuu niitä noudattamaan. Yhdistyksen hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai sääntöjä tai ei ole maksanut annettuun määräaikaan mennessä erääntynyttä jäsenmaksuaan, jolloin hallitus kirjaa hänet eronneeksi yhdistyksestä vuoden lopussa. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Tälloin yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota yli puolet kokouksen osanottajista kannattaa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi seniori- ja round-tanssin parissa ansioituneita henkilöitä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kokous. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Hallitus hyväksyy kannattajajäsenet.


4. Hallinto
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset, joita ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.


4.1. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä sekä puhe-, että äänivalta.
Vuosikokous pidetään joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi, vuosikokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot niissä käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokouspäivää kirjallisella kutsulla, sähköpostilla tai tekstiviestinä.
Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu säännöissä määrätyllä tavalla.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Avataan kokous
Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
kaksi äänten laskijaa
Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistetaan varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus
ja erääntymisajankohta
Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvaus
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä.
Henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kolme kertaa peräkkäin.
Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.


4.2.    Ylimääräinen kokous
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset.


4.3.    Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi, niin että puolet on kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla tämä määrätään arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään enintään kolme kertaa peräkkäin.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu kaikille jäsenille ja läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallituksen tehtävät
Toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
Valita tarvittavat työryhmät ja toimihenkilöt
Vastata yhdistyksen talouden hoidosta
Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
Hoitaa yhdistyksen tiedotusta ja edustaa yhdistystä
Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja vastata jäsenluettelon ylläpitämisestä
Määrätä vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen kokouksen aika ja paikka, valmistella niihin kuuluvat asiat ja kutsua kokous koolle
Ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutokset
Huolehtia mahdollisten varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteuttamisesta
Ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä
Suorittaa muut tehtävät, jotka yhdistyslain ja naiden sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen kokous tehtäväksi antaa.
Luovuttaa tilit tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Nimittää kunniajäsenet ja ansiomerkkien saajat


5.    Pöytäkirja
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Vuosi- ja/tai ylimääräisten kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen pöytäkirja tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


6.    Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


7.    Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevien jäsenten äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat käytetään purkamisesta päättäneen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Purkaminen on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


8.    Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät
Tanssipivot ry:n säännöt