TANSSIPIVOT RY Säännöt 11.04.2023


1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Tanssipivot ry. Sen kotipaikka on Vantaa.
Yhdistys on perustettu 4.5.1999 ja sen toimialueena on pääkaupunkiseutu.

2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja edistää seniori- ja round tanssin harrastusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- tekee tiedotus- ja suhdetoimintaa
- järjestää ja tukee ohjaaja- ja muuta koulutusta
- järjestää alkeis- ja jatkotason tanssiharjoituksia
- järjestää esiintymisiä, tanssitapahtumia, retkiä ja matkoja jäsenilleen
- tekee yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti
- voi tehdä aloitteita toimintaansa kuuluvista asioista kuntien päättäjille ja virkamiehille.
- hallinnoi Esko ja Pirkko Alangon rahastoa sen sääntöjen edellyttämällä tavalla

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa siihen osallistuville.
Eikä toiminta muutenkaan saa olla pääasiallisesti taloudellista laatua.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
järjestää arpajaisia sekä muita varainkeräyksiä.


3. Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja sitoutuu niitä noudattamaan.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai sääntöjä tai
ei ole maksanut annettuun määräaikaan mennessä erääntynyttä jäsenmaksuaan,
jolloin hallitus kirjaa hänet eronneeksi yhdistyksestä vuoden lopussa.
Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Tällöin yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota yli puolet kokouksen osanottajista kannattaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi seniori- ja roundtanssin parissa ansioituneita henkilöitä.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä,
joiden jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kokous.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus hyväksyy kannattajajäsenet.

4. Hallinto
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset,joita ovat
vuosikokous ja ylimääräinen kokous.Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

4.1. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä
sekä puhe-, että äänivalta.
Vuosikokous pidetään joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä.
Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi,
vuosikokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot niissä käsiteltävistä asioista
yhdistyksen jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokouspäivää kirjallisella kutsulla,
sähköpostilla tai tekstiviestinä. Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu säännöissä määrätyllä tavalla. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Avataan kokous
- Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi äänten laskijaa
- Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
- Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Vahvistetaan varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän
jäsenmaksun suuruus ja erääntymisajankohta
- Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvaus
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja
- Päätetään hallituksen jäsenmäärä
- Valitaan hallituksen jäsenet
- Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
- Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

4.2. Ylimääräinen kokous
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät asiat,
jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, ottaen kuitenkin huomioon
yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset.

4.3. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
3-5 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika,
joka alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus valitsee lisäksi sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt,
jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta,
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu kaikille sen jäsenille ja
läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallituksen tehtävät:
- Toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
- Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
- Valita tarvittavat työryhmät ja toimihenkilöt
- Vastata yhdistyksen talouden hoidosta
- Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
- Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
- Hoitaa yhdistyksen tiedotusta ja edustaa yhdistystä
- Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja vastata jäsenluettelon ylläpitämisestä
- Määrätä vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen kokouksen aika ja paikka,
valmistella niihin kuuluvat asiat ja kutsua kokous koolle
- Ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutokset
- Huolehtia mahdollisten varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteuttamisesta
- Ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä
- Suorittaa muut tehtävät, jotka yhdistyslain ja naiden sääntöjen mukaan
hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen kokous tehtäväksi antaa.
- Luovuttaa tilit tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
- Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
- Nimittää kunniajäsenet ja ansiomerkkien saajat

5. Pöytäkirja
Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Vuosi- ja/tai ylimääräisten kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan
ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.
Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen kokouksen puheenjohtaja sekä kokouksen sihteeri.

6. Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

7. Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous.
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
läsnä olevien jäsenten äänistä. Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat käytetään purkamisesta päättäneen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Purkaminen on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.Voit tulostaa säännöt tästä>Tanssipivot ry:n säännöt

Esko ja Pirkko Alangon rahaston säännöt